ประโยชน์ของ Electrolytic cell

posted on 18 Feb 2011 16:23 by merqurycheymii
ประโยชน์ของ Electrolytic cell
 
 
 
การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า
 
 
การชุบโลหะ เป็นการทำให้โลหะมีความคงทนและสวยงาม โดยอาศัยหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ โดยกระบวนการชุบโลหะจะใช้กระแสไฟฟ้าผ่านเข้าที่แคโทด ทำให้ไอออนของโลหะในสารละลายจะรับอิเล็กตรอน เกิดเป็นอะตอมของโลหะเกาะอยู่ที่แคโทดนั้น ขณะเดียวกัน อะตอมของโลหะที่เป็นแอโนดจะเสียอิเล็กตรอนเกิดเป็นไอออนละลายลงไปในสารละลาย เพื่อชดเชยไอออนที่เสียไป ในการชุบโลหะไฟฟ้าจึงพบว่า โลหะที่เป็นแอโนดจะกร่อนไป และที่แคโทดจะมีโลหะมาเกาะเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้านั้น ถ้าต้องการชุบด้วยโลหะใดให้จัดโลหะนั้นเป็นแอโนดสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่ ใช้ต้องมีไอออนของโลหะชนิดเดียวกับโลหะที่เป็นแอโนด
 
 
 
 
 
การทำโลหะให้บริสุทธิ์
 
 

โดยปกติทองแดงที่ได้จากการถลุงสินแร่ จะมีความบริสุทธิ์ไม่เกินร้อยละ 99 ที่เหลือเป็นสิ่งที่เจือปน ได้แก่ เหล็ก เงิน ทอง แพลทินัม และสังกะสี ซึ่งทำให้ทองแดงมีการนำไฟฟ้าต่ำ หลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์สามารถทำให้ทองแดงมีความบริสุทธิ์ถึงร้อยละ 99.95 โดยต่อวงจรดังรูป